Beste lezer, begunstiger,

Hieronder treft u de nieuwe nieuwsbrief van AAIZOO aan. Hiermee willen we u informeren over een aantal zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling van het vakgebied, waarmee we, ieder naar zijn eigen beroepsuitoefening, in betrokken zijn.
Tevens een vooraankondiging van een AAIZOO symposium in november a.s.
De activiteiten van het IVA en AAIZOO worden belicht en tenslotte is er een stuk over een stichting die het principe van READ naar Nederland heeft gehaald.
We wensen u veel leesplezier.

Stichting AAIZOO

15th Triennial Conference IAHAIO

Van 12-14 april jl. vond in New York bij Green Chimneys het internationaal symposium “Science meets practice, creating healthy environments for people and animals” plaats.
Dit symposium was georganiseerd door IAHAIO, Green Chimneys en University of Denver. AAIZOO was ook vertegenwoordigd.

Er waren deze dagen diverse keynote presentaties, oral presentaties, speciale sessies en poster presentaties te volgen. Ook leden van onze eigen onderzoekgroep aan de Open Universiteit verzorgden een aantal van de presentaties. De diverse Keynote presentaties werden verzorgd door oa. James Serpell (universiteit van Pennsylvania), One welfare: healthy environments for both human and non-human animals, Marie Jose Enders-Slegers (Open Universiteit), best practice in AAI, achieving connectedness en Jens Gaab (universiteit van Basel), considering the placebo effect in human-animal interaction.

Ook konden de deelnemers kiezen uit diverse rondleidingen op de zorgboerderij en het gehele terrein van Green Chimneys met huisvesting en school van de kinderen.

Tijdens deze dagen was er een intensieve uitwisseling van kennis en kijken in elkaars keuken mogelijk. Dit soort conferenties dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van Animal assisted interventions en the human-animal bond.

Belangrijke topics die aan de orde zijn gekomen: The Green Care Connection, Farm based interaction and therapy, How to start a human-animal interaction program, Saliva oxytocin and cortisol in pediatric cancer patients and dogs before and after animal assisted thearpy en Animal assisted interventions for children with autism spectrum disorders

Het 10 jarig bestaan van AAIZOO
AAIZOO bestaat dit jaar 10 jaar. Dit kunnen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We gaan dit vieren tijdens een symposium op zaterdag 2 november a.s. Zet deze datum alvast in je agenda. Meer informatie over het programma volgt binnenkort. In ieder geval geven we een samenvatting van de lezingen die in Green Chimneys en Amsterdam (oktober 2018) zijn gehouden door onze eigen groep.

Ook kun je een uitnodiging verwachten om in verband met het symposium op 2 november a.s. abstract in te dienen: er is hiermee mogelijkheid om een presentatie te doen van 15 minuten of een posterpresentatie van 10 minuten aan de aanwezigen.

Voorlopig Programma

Symposium 10 jarig bestaan AAIZOO te Amsterdam (Friendship Sport Center)

10 jaar AAIZOO,
wat is er allemaal bereikt en voor welke uitdagingen staan wij met het veld van Animal Assisted Interventions

9.00-9.30 uur
Opening door Marie Jose Enders-Slegers en Roger Nuijtinck
Terugblik op de laatste 10 jaar en op de Leerstoel Antrozoologie

9.30 – 10.15 uur
Key-note: Richard Griffioen
Nationale en internationale ontwikkelingen naar aanleiding van het symposium te Amsterdam (Oktober 2018) en de IAHAIO conferentie bij Green Chimneys , New York (April 2019).

10.15 – 11.00 uur
Key-note: Karin Hediger
Uitbreidingen in het GGZ werkveld: AAI in ziekenhuizen, rehabilitatie klinieken en de weg er naar toe (Engelstalige presentatie)

11.00 – 11.30 uur
koffie/thee

11.30 12.15 uur maximaal 3 presentaties van 15 min.
Presentaties van promovendi o.a. onderwerpen animal wellbeing, paarden-coaching of dementie en bezoekhonden, AAE op scholen ? (via call for abstracts )

12.15-13.15 uur
Netwerk lunch
6 tafels in delen voor 10 personen per tafel met als host 1 van de promovendi: ronde tafel gesprek over het onderwerp van de promovendus..

13.15 tot 14.15 uur
4 x 15 min Presentaties van andere AAIZOO begunstigers ( keuze via call for abstracts )

14.15 – 14.45 uur
Film (Carmen Maurer en Richard Griffioen) diverse praktijk projecten/workshops die wij draaien en/of ondersteunen, Met dieren leuker leven, Paard&Go, Project van Steffie van der Steen, Read dogs,
Mogelijkheid voor het stellen van vragen n.a.v. de film.

14.45- 15.15 uur
Koffie/thee

15.15-15.45 uur
Presentaties van de 5 uitgekozen Posters, ( via call for abstracts) 10 min per poster.

15.45- 16.35 uur
Toekomstvisie AAIZOO: waar werken we met elkaar naar toe? Bijv Dierenwelzijn
Wat zijn onze rollen? En wat zijn de rollen van onze begunstigers?

16.30-17.30 Borrel !

Voortgang leerstoel Antrozoologie aan de Open Universiteit:
De leerstoel Antrozoologie, die door AAIZOO aan de Open Universiteit is ingesteld, is sinds de oprichting zeer succesvol. Er zijn momenteel 12 promovendi aan het werk en er zijn veel studenten geïnteresseerd in het vakgebied. Een aantal onderwerpen zullen tijdens het symposium gepresenteerd worden. De leerstoel werkt veel samen met andere universiteiten, zoals de universiteit van Maastricht, van Groningen, Tilburg, Utrecht, Leiden, maar ook met universiteiten in het buitenland zoals de universiteit van Basel en de universiteit in Washington.
De cursus Inleiding in de Antrozoologie (valt binnen de bachelor Psychologie en is voor iedereen toegankelijk) komt in december online. Dit is de eerste academische cursus over ons vakgebied AAI in Nederland.
Samen met de promovendi zijn er een aantal wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in Nederlandse en Engelstalige tijdschriften en online.

Nieuwe missie / doelstelling AAIZOO
In de veranderende wereld, is het goed om af en toe stil te staan of je nog op het juiste spoor werkt. Om die reden heeft het bestuur van AAIZOO aan het eind van 2018 een evaluatie gemaakt van de doelstellingen van de stichting. Hieronder staan onze conclusies weergegeven.

Visie van de Stichting
De Stichting streeft een situatie in Nederland na waarin dier-ondersteunde interventies op kwalitatief verantwoorde en professionele wijze worden uitgevoerd. Via wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek moet het welzijn van mens en dier gewaarborgd worden, zowel in het geval van vrijwilligerswerk als werk door mensen die AAI binnen hun professionele werkveld inzetten. Het streven is dat overheid, zorgverleners, zorgvragers en zorgaanbieders deze dier-ondersteunde interventies erkent en dat deze idealiter in het reguliere vergoedingsstelsel worden opgenomen.

Missie van de Stichting :
Onze missie is het “Professionaliseren van het werkveld”. Dit doen we door:
Uitdragen van de definities van AAI (White paper IAHAIO, versie 2018)
Overleg en afstemming met andere (internationale) groepen op het gebied van AAI en (overheids)organisaties.
Onderzoek stimuleren, aansluiting zoeken met IVA en vakgroep Antrozoölogie
Zichtbaar maken AAI professionals
Delen/uitwisselen van informatie en geven van voorlichting aan het publiek

Doelstellingen van de Stichting:

  1. De website van AAIZOO is een kennisplatform waar informatie over Animal Assisted Interventions is te vinden.
  2. Informeren van begunstigers van AAIZOO en overige AAI professionals (via nieuwsbrieven, social media, symposia, etc)
  3. Vertegenwoordiging van het vakgebied AAI in de praktijk en de AAI-practicioners naar de overheid en zorgverzekeraars.
  4. Transparantie creëren door middel van een Register met AAI-aanbieders die een cursus hebben gevolgd op een bepaald niveau binnen het curriculum van het Instituut voor Antrozoologie
  5. Vestiging van een leerstoel voor academisch onderzoek en onderwijs en een lectoraat voor praktijkgericht onderzoek en onderwijs
  6. Lidmaatschap IAHAIO

Voortgang IVA en de samenwerking

Het IVA (Instituut voor Antrozoölogie) werkt nauw samen met IAHAIO/ESAAT en ISAAT.
Samen met een groep professionals uit ons veld die met honden werken heeft het IVA de Kwaliteitseisen zoals door R.Wohlfahrt et al. geformuleerd, vertaald naar de Nederlandse situatie en heeft onderwijs curricula gedefinieerd, die door ISAAT/ESAAT/IAHAIO zullen worden goedgekeurd.
Momenteel gebeurt hetzelfde met een groep professionals die met paarden en ezels werken. Die curricula zullen ook worden vastgesteld en ter beoordeling aan ISAAT/ESAAT/IAHAIO worden aangeboden.
Er zijn al enkele opleidingen geweest die hun cursussen ter beoordeling hebben aangeboden aan het IVA en die door het IVA zijn erkend als cursussen die passen binnen een door ISAAT/ESAAT/IAHAIO geaccrediteerd curriculum.

Het IVA werkt ook samen met AAIZOO en de Open Universiteit in Europese projecten, zoals het Erasmus+ project over trainen van professionals en handlers die met AAI werken.
Waar het IVA zich bezig houdt met de opleidingen, zal AAIZOO een Register instellen voor diegenen die een erkende opleiding hebben afgerond, waarbij ook hun andere diploma’s kunnen worden vermeld, zodat ‘afnemers’ van hun ‘diensten’ precies weten welke kwaliteiten en kwalificaties de aanbieder heeft. Op deze wijze kan er een goede fit ontstaan tussen aanbieder en afnemer.

Lopende projecten:

Stichting AAI-maatje en project R.E.A.D Nederland
17 mei 2019 is Stichting AAI-maatje opgericht. Deze stichting wil op laagdrempelige en , professionele manier dier- en natuurondersteunende activiteiten mogelijk maken. Een van de belangrijke pijlers van hun werk is dat samenwerking de sleutel tot succes en professionalisering is. Ze gaan daarom niet het wiel opnieuw uitvinden maar werken samen met diverse (internationale) partners waardoor ze de krachten bundelen en voortborduren op reeds bestaande kennis en kunde.

Een van de projecten waar zij nu mee bezig zijn is het in Nederland implementeren van de R.E.A.D.-methodiek.
R.E.A.D® is een methodiek die is ontwikkeld door Intermountain Therapy Animals (ITA) en al meer dan 20 jaar een groot succes in Amerika. R.E.A.D. staat voor read education assisting dogs : door middel van aanwezigheid van een hond leren kinderen met een achterstand of met leesproblemen beter lezen. De impact van beter kunnen lezen is enorm: de kans op ontwikkeling van een kind is hierdoor vele malen groter.
Door middel van een intensieve samenwerking met ITA is het nu mogelijk om in Nederland (en België) teams op te leiden vanuit Stichting AAI-maatje, om zo het netwerk nog groter en sterker te maken. Na de zomer zullen de eerste trajecten in bibliotheken en op scholen gaan starten.

Voor meer informatie over het project R.E.A.D Nederland van Stichting AAI-maatje, kijk dan op deze website: www.readnederland.nl of op facebook: @readnederland

“Preparation and Training of Human Dog teams in AAE en AAT”.
De Open Universiteit neemt deel aan het internationale Erasmus Plus programma “Preparation and Training of Human Dog teams in AAE en AAT”. Doel van het project is om binnen Europa te verkennen welke kennis minimaal aanwezig moet zijn bij professionals en handlers binnen dierondersteund onderwijs en dierondersteunde therapie. Hiervoor worden een handboek en e-leaning cursus gemaakt. Dit project is gestart in 2018 en wordt eind dit jaar afgerond. Over een paar weken vindt met geselecteerde deelnemers uit alle deelnemende landen, waaronder dus ook Nederland, binnen het project een trainingsweek in Polen plaats. Na het eind van dit jaar komen de e-learning en het handboek ook beschikbaar voor practitioners van AAE en AAT in Nederland. In welke vorm wordt nog nader bepaald. In de volgende nieuwsbrief volgt daarover meer informatie.